Checklist cong viec ke toan cuoi nam dau nam

21 Công việc kế toán cần làm cuối năm 2022 đầu năm 2023

Lại một mùa báo cáo tài chính năm sắp đến, chắc hẳn đội ngũ kế toán của mỗi công ty đang chuẩn bị tinh thần “vượt sóng” để đối mặt và “quay cuồng” với những áp lực vô hình từ nhiều phía. Hãy lưu ý những công việc cần làm vào thời điểm cuối năm cũ và đầu năm mới để tránh việc quá hạn dẫn đến mất điểm với nhà quản trị, doanh nghiệp bị xử phạt:

1. Đối chiếu các khoản công nợ

2. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định

3. Kiểm kê Tài sản & xử lý chênh lệch

4. Xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị

5. Kế toán lưu ý xem số dư tiền mặt lớn không

6. Đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng

7. Trích trước các khoản chi phí phải trả

8. Hạch toán lãi dự thu nếu có khoản tiền gửi tiết kiệm

9. Phân bổ khấu hao tài sản cố định

10. Đăng ký mã số thuế cá nhân cho những ai chưa đăng ký, hồ sơ người phụ thuộc (nếu có) để quyết toán thuế TNCN

11. Đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như tiền, công nợ

12. Nộp tờ khai thuế tháng 12/2022 hoặc quý IV/2022 và tạm nộp thuế TNDN quý IV, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau

13. Đầu năm 2023 nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm

Xem thêm  Lịch sử các phương pháp Quản lý doanh nghiệp

14. Thực hiện bút toán Kết chuyển kết quả kinh doanh

15. Xác định chi phí không hợp lý hợp lệ để đưa vào chỉ tiêu B4 khi quyết toán thuế TNDN

16. Xác định thu nhập miễn thuế, các khoản giảm trừ thu nhập tính thuế khác

17. Quyết toán thuế TNDN, thời hạn nộp là chậm nhất ngày 31 tháng 3 hằng năm

18. Quyết toán thuế TNCN (hạn 90 ngày kể từ năm kết thúc năm tài chính)

19. Làm Báo cáo Tài chính cho năm 2022

20. Nộp các loại thuế sau khi trừ đi các khoản thuế đã tạm nộp trước hạn nộp thuế cũng là hạn nộp tờ khai

21. Nộp các loại báo cáo, Thống kê khác nộp cho các cơ quan liên quan.

(Nguồn: Kiểm toán Việt Úc)